Pajaro de Twitter

martes, 22 de enero de 2013

Ecuación Química


Una reacció química és qualsevol procés en el qual, almenys, els àtoms, les molècules o els ions d'una substància es transformen en àtoms, molècules o ions d'una altra substància química diferent. Les reaccions químiques s'escriuen de forma simplificada mitjançant equacions químiques.

En les reaccions químiques es compleix la llei de conservació de la massa, tenint lloc una reordenació dels àtoms, però no la seva creació ni la seva destrucció. El reordenament dels àtoms en la molècula dóna lloc a una substància diferent.

Les substàncies que es transformen o modifiquen en una reacció es diuen reaccionants, reactius o reactants. Les substàncies noves que s'originen en una reacció química es diuen productes.


No hay comentarios:

Publicar un comentario